datasheet

自己做的基于单片机的密码锁设计(c语言设计)

2011-08-23 08:46:28来源: EEWORLD 关键字:密码锁设计

自己做的基于单片机的密码锁设计(c语言设计)

系统说明

     该系统如图所示使用了80C51单片机、普通键盘、排阻、1602液晶。

该系统的功能:

    ①该系统输入正确的密码LED灯会亮(其实就是很多操作都可以,用LED只是代表作用,主要是操作简单,效果明显。)

②系统可以修改密码;(系统断电后重启后必须用初始密码(初始密码是:000000)重新改密,当然修改的密码可以与掉电前的一样。)

具体操作:

      ①系统开机时显示请输入密码的提示,直接输入密码#键确认

②系统会自动提醒密码错误,数秒后系统会再次提醒重新输密码。

③在系统提醒输入密码的界面可以按*键修改密码,系统会提醒输入两次密码,并且会检查两次密码是否相同。同则修改成功。否则在数秒后可以重新按*键修改。

④在改密前(就是按了*键后系统)会提醒身份识别,请输入旧密码,系统判断旧密码正确方可更改密码。

源程序

#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcdrs=P3^0;
sbit lcdrw=P3^1;
sbit lcden=P3^2;
sbit h1=P1^0;
sbit h2=P1^1;
sbit h3=P1^2;
sbit sa=P1^3;
sbit sb=P1^4;
sbit sc=P1^5;
sbit sd=P1^6;
sbit kd=P3^7;
uchar code table[]="  PLEASE INPUT ";
uchar code table1[]="CODE:        ";
uchar code table2[]=" *****WIN*****";
uchar code table3[]=" PLEASE AFFIRM";
uchar code table4[]=" *****FAIL*****";
uchar code table5[]="   MODIFICATION";
uchar code table6[]=" IDENTITY LIMITS ";
uchar unm,M1,M2,M3,M4,M5,M6,sex,k1,k2,k3,k4,k5,k6,flge,flge1;
uchar q1,q2,q3,q4,q5,q6,w1,w2,w3,w4,w5,w6,g;

void delay(int z)
{
 int x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
}

void delay1(int z)
{
 int x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=20000;y>0;y--);
}

void writen_com(uchar com)   //1602写命令
{
 lcdrs=0;
 P0=com;
 delay(1);
 lcden=1;
 delay(1);
 lcden=0;
}

void writen_dat(uchar dat)   //1602写数据
{
 lcdrs=1;
 P0=dat;
 delay(1);
 lcden=1;
 delay(1);
 lcden=0;
}

void main();

void cheak_mima()    //检查第二次确认密码是否与第一次相同
{
if(q1==w1)
{
 if(q2==w2)
 {
  if(q3==w3)
  {
   if(q4==w4)
   {
    if(q5==w5)
 {
  if(q6==w6)
  {
    writen_com(0x01);
    writen_com(0x0f);
       writen_com(0x06);
       writen_com(0x80);
      for(unm=0;unm<14;unm++)
      {
        writen_dat(table5[unm]);
        delay(5);
      }
       writen_com(0x80+0x40+1);
        for(unm=0;unm<14;unm++)
         {
          writen_dat(table2[unm]);
    delay(5);
         }
    
        M1=w1;
  M2=w2;
  M3=w3;
  M4=w4;
  M5=w5;
  M6=w6;

  delay1(6);
  main();
   }
/*-----------------------------------*/   //密码确认错误返回
   writen_com(0x01);
   writen_com(0x80);
      for(unm=0;unm<14;unm++)
      {
        writen_dat(table4[unm]);
        delay(5);
      }
   delay1(6);
   main();
    }       
   writen_com(0x01);
   writen_com(0x80);
      for(unm=0;unm<14;unm++)
      {
        writen_dat(table4[unm]);
        delay(5);
      }
   delay1(6);
   main();
   }
      writen_com(0x01);
   writen_com(0x80);
      for(unm=0;unm<14;unm++)
      {
        writen_dat(table4[unm]);
        delay(5);
      }
   delay1(6);
   main();
  }
      writen_com(0x01);
   writen_com(0x80);
      for(unm=0;unm<14;unm++)
      {
        writen_dat(table4[unm]);
        delay(5);
      }
   delay1(6);
   main();
  }
      writen_com(0x01);
   writen_com(0x80);
      for(unm=0;unm<14;unm++)
      {
        writen_dat(table4[unm]);
        delay(5);
      }
   delay1(6);
   main();
 }
      writen_com(0x01);
   writen_com(0x80);
      for(unm=0;unm<14;unm++)
      {
        writen_dat(table4[unm]);
        delay(5);
      }
   delay1(6);
   main();
}

/*------------------------------------*/  //第二次确认密码

void affirm_code()
{
 P1=0x07;
 if(P1!=0x07)
  delay(1);
  if(P1!=0x07)
   {
    P1=0x77;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=1;break;
    case 1:w2=1;break;
    case 2:w3=1;break;
    case 3:w4=1;break;
    case 4:w5=1;break;
    case 5:w6=1;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=2;break;
    case 1:w2=2;break;
    case 2:w3=2;break;
    case 3:w4=2;break;
    case 4:w5=2;break;
    case 5:w6=2;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=3;break;
    case 1:w2=3;break;
    case 2:w3=3;break;
    case 3:w4=3;break;
    case 4:w5=3;break;
    case 5:w6=3;break;
   }
   sex++;
  }
 }
/*-------------------------------*/
    P1=0x6f;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=4;break;
    case 1:w2=4;break;
    case 2:w3=4;break;
    case 3:w4=4;break;
    case 4:w5=4;break;
    case 5:w6=4;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=5;break;
    case 1:w2=5;break;
    case 2:w3=5;break;
    case 3:w4=5;break;
    case 4:w5=5;break;
    case 5:w6=5;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=6;break;
    case 1:w2=6;break;
    case 2:w3=6;break;
    case 3:w4=6;break;
    case 4:w5=6;break;
    case 5:w6=6;break;
   }
   sex++;
  }
 }
/*--------------------------------*/
    P1=0x5f;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=7;break;
    case 1:w2=7;break;
    case 2:w3=7;break;
    case 3:w4=7;break;
    case 4:w5=7;break;
    case 5:w6=7;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=8;break;
    case 1:w2=8;break;
    case 2:w3=8;break;
    case 3:w4=8;break;
    case 4:w5=8;break;
    case 5:w6=8;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=9;break;
    case 1:w2=9;break;
    case 2:w3=9;break;
    case 3:w4=9;break;
    case 4:w5=9;break;
    case 5:w6=9;break;
   }
   sex++;
  }
 }
   /*-----------------------------------*/
    P1=0x3f;
    if(h2==0)  //0键扫描
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:w1=0;break;
    case 1:w2=0;break;
    case 2:w3=0;break;
    case 3:w4=0;break;
    case 4:w5=0;break;
    case 5:w6=0;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)   //#键扫描
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
    while(!flge1)
    cheak_mima();
  }
 }
   }
}

/*--------------------------------------*/  //修改密码

void set_mima()
{
 P1=0x07;
 if(P1!=0x07)
  delay(1);
  if(P1!=0x07)
   {
    P1=0x77;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=1;break;
    case 1:q2=1;break;
    case 2:q3=1;break;
    case 3:q4=1;break;
    case 4:q5=1;break;
    case 5:q6=1;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=2;break;
    case 1:q2=2;break;
    case 2:q3=2;break;
    case 3:q4=2;break;
    case 4:q5=2;break;
    case 5:q6=2;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=3;break;
    case 1:q2=3;break;
    case 2:q3=3;break;
    case 3:q4=3;break;
    case 4:q5=3;break;
    case 5:q6=3;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    P1=0x6f;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=4;break;
    case 1:q2=4;break;
    case 2:q3=4;break;
    case 3:q4=4;break;
    case 4:q5=4;break;
    case 5:q6=4;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=5;break;
    case 1:q2=5;break;
    case 2:q3=5;break;
    case 3:q4=5;break;
    case 4:q5=5;break;
    case 5:q6=5;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=6;break;
    case 1:q2=6;break;
    case 2:q3=6;break;
    case 3:q4=6;break;
    case 4:q5=6;break;
    case 5:q6=6;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    P1=0x5f;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=7;break;
    case 1:q2=7;break;
    case 2:q3=7;break;
    case 3:q4=7;break;
    case 4:q5=7;break;
    case 5:q6=7;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=8;break;
    case 1:q2=8;break;
    case 2:q3=8;break;
    case 3:q4=8;break;
    case 4:q5=8;break;
    case 5:q6=8;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=9;break;
    case 1:q2=9;break;
    case 2:q3=9;break;
    case 3:q4=9;break;
    case 4:q5=9;break;
    case 5:q6=9;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    P1=0x3f;
    if(h2==0)  //0键扫描
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:q1=0;break;
    case 1:q2=0;break;
    case 2:q3=0;break;
    case 3:q4=0;break;
    case 4:q5=0;break;
    case 5:q6=0;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)   //#键扫描
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
    writen_com(0x01);
    writen_com(0x0f);
       writen_com(0x06);
       writen_com(0x80);
      for(unm=0;unm<14;unm++)
      {
        writen_dat(table3[unm]);
        delay(5);
      }
       writen_com(0x80+0x40);

 

        for(unm=0;unm<5;unm++)
         {
          writen_dat(table1[unm]);
          delay(5);
         }
   sex=0;
   while(!flge1)
       affirm_code();
  }
 }
   }
 }

void init();
void cheak_identity2()
{
 if(k1==M1)
  {
   if(k2==M2)
    {
  if(k3==M3)
   {
    if(k4==M4)
     {
   if(k5==M5)
    {
     if(k6==M6)
     {
      sex=0;
   init();
      while(!flge1)
   set_mima();    
     }
 writen_com(0x01);
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
 }
   delay1(6);
main();   
    }
 writen_com(0x01);
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
 }
   delay1(6);
main(); 
  }
 writen_com(0x01);    
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
  } 
 delay1(6);
 main();
   }
 writen_com(0x01);
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
 }
 delay1(6);
main();
 }
 
  }
 writen_com(0x01);
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
 }
 delay1(6);
main();
}

void cheak_identity()
{
 P1=0x07;
 if(P1!=0x07)
  delay(1);
  if(P1!=0x07)
   {
    P1=0x77;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=1;break;
    case 1:k2=1;break;
    case 2:k3=1;break;
    case 3:k4=1;break;
    case 4:k5=1;break;
    case 5:k6=1;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=2;break;
    case 1:k2=2;break;
    case 2:k3=2;break;
    case 3:k4=2;break;
    case 4:k5=2;break;
    case 5:k6=2;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=3;break;
    case 1:k2=3;break;
    case 2:k3=3;break;
    case 3:k4=3;break;
    case 4:k5=3;break;
    case 5:k6=3;break;
   }
   sex++;
  }
 }
/*-------------------------------*/

P1=0x6f;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=4;break;
    case 1:k2=4;break;
    case 2:k3=4;break;
    case 3:k4=4;break;
    case 4:k5=4;break;
    case 5:k6=4;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=5;break;
    case 1:k2=5;break;
    case 2:k3=5;break;
    case 3:k4=5;break;
    case 4:k5=5;break;
    case 5:k6=5;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=6;break;
    case 1:k2=6;break;
    case 2:k3=6;break;
    case 3:k4=6;break;
    case 4:k5=6;break;
    case 5:k6=6;break;
   }
   sex++;
  }
 }
/*--------------------------------*/
    P1=0x5f;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=7;break;
    case 1:k2=7;break;
    case 2:k3=7;break;
    case 3:k4=7;break;
    case 4:k5=7;break;
    case 5:k6=7;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=8;break;
    case 1:k2=8;break;
    case 2:k3=8;break;
    case 3:k4=8;break;
    case 4:k5=8;break;
    case 5:k6=8;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=9;break;
    case 1:k2=9;break;
    case 2:k3=9;break;
    case 3:k4=9;break;
    case 4:k5=9;break;
    case 5:k6=9;break;
   }
   sex++;
  }
 }
   /*-----------------------------------*/

P1=0x3f;
    if(h2==0)  //0键扫描
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=0;break;
    case 1:k2=0;break;
    case 2:k3=0;break;
    case 3:k4=0;break;
    case 4:k5=0;break;
    case 5:k6=0;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)   //#键扫描
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
    while(!flge1)
    cheak_identity2();
  }
 }
   }
}
 /*---------------------------------------*/  //键盘扫描
void keyscan()
{
 P1=0x07;
 if(P1!=0x07)
  delay(1);
  if(P1!=0x07)
   {
    P1=0x77;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=1;break;
    case 1:k2=1;break;
    case 2:k3=1;break;
    case 3:k4=1;break;
    case 4:k5=1;break;
    case 5:k6=1;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=2;break;
    case 1:k2=2;break;
    case 2:k3=2;break;
    case 3:k4=2;break;
    case 4:k5=2;break;
    case 5:k6=2;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=3;break;
    case 1:k2=3;break;
    case 2:k3=3;break;
    case 3:k4=3;break;
    case 4:k5=3;break;
    case 5:k6=3;break;
   }
   sex++;
  }
 }
/*-------------------------------*/

P1=0x6f;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=4;break;
    case 1:k2=4;break;
    case 2:k3=4;break;
    case 3:k4=4;break;
    case 4:k5=4;break;
    case 5:k6=4;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=5;break;
    case 1:k2=5;break;
    case 2:k3=5;break;
    case 3:k4=5;break;
    case 4:k5=5;break;
    case 5:k6=5;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=6;break;
    case 1:k2=6;break;
    case 2:k3=6;break;
    case 3:k4=6;break;
    case 4:k5=6;break;
    case 5:k6=6;break;
   }
   sex++;
  }
 }
/*--------------------------------*/
    P1=0x5f;
    if(h1==0)
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=7;break;
    case 1:k2=7;break;
    case 2:k3=7;break;
    case 3:k4=7;break;
    case 4:k5=7;break;
    case 5:k6=7;break;
   }
   sex++;
  }
 }
    if(h2==0)
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=8;break;
    case 1:k2=8;break;
    case 2:k3=8;break;
    case 3:k4=8;break;
    case 4:k5=8;break;
    case 5:k6=8;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=9;break;
    case 1:k2=9;break;
    case 2:k3=9;break;
    case 3:k4=9;break;
    case 4:k5=9;break;
    case 5:k6=9;break;
   }
   sex++;
  }
 }
   /*-----------------------------------*/
    P1=0x3f;
    if(h1==0)  //*键扫描
  {
   delay(1);
   if(h1==0)
   {
    while(!h1);
    writen_com(0x0f);
       writen_com(0x06);
       writen_com(0x80);
      for(unm=0;unm<16;unm++)
      {
        writen_dat(table6[unm]);
        delay(5);
      }
    while(!flge1)
    cheak_identity();
   }
 }
    if(h2==0)  //0键扫描
  {
   delay(1);
   if(h2==0)
   {
    while(!h2);
   writen_com(0x80+0x45+sex);
   writen_dat('*');
   switch(sex)
   {
    case 0:k1=0;break;
    case 1:k2=0;break;
    case 2:k3=0;break;
    case 3:k4=0;break;
    case 4:k5=0;break;
    case 5:k6=0;break;
   }
   sex++;
  }
 }
 if(h3==0)   //#键扫描
  {
   delay(1);
   if(h3==0)
   {
    while(!h3);
    flge=1;
  }
 }
   }
 }

 

/*-------------------------------------*/   //密码检查
void init();
void check_code()
{
 if(k1==M1)
  {
   if(k2==M2)
    {
  if(k3==M3)
   {
    if(k4==M4)
     {
   if(k5==M5)
    {
     if(k6==M6)
     {
      writen_com(0x01);
   kd=0;
   writen_com(0x0c);
            writen_com(0x06);
   writen_com(0x80);
   for(unm=0;unm<14;unm++)
    {
     writen_dat(table2[unm]);
     delay(5);
    }
      delay1(6);
      kd=1;
               main();
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
 }
   delay1(6);
   main();    
     }
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
 }
   delay1(6);
main();   
    }
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
 }
   delay1(6);
main(); 
  }  
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
  } 
 delay1(6);
 main();
   }
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
 }
 delay1(6);
main();
 }
 
  }
 writen_com(0x0c);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table4[unm]);
  delay(5);
 }
 delay1(6);
main();
}

void now_mima()
{
 M1=0;
 M2=0;
 M3=0;
 M4=0;
 M5=0;
 M6=0;
 g=0;
}
void init()
{
if(g==0)
 now_mima();
 g=1;
flge1=0;
 flge=0;
 sex=0;
 lcdrw=0;
 lcden=0;
 writen_com(0x01);
 writen_com(0x38);
 writen_com(0x0f);
 writen_com(0x06);
 writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
 {
  writen_dat(table[unm]);
  delay(5);
 }
 writen_com(0x80+0x40);

for(unm=0;unm<5;unm++)
 {
  writen_dat(table1[unm]);
  delay(5);
 }
}

void main()
{
while(1)
{
 init();
 set_mima();
 while(!flge)
 keyscan();
 check_code();
}
}

关键字:密码锁设计

编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0823/article_8158.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

上一篇:基于AT89S52单片机的简易数字示波器设计
下一篇:基于MC9S12XS128的单片机开发板的设计

关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利

网友正在学习IC视频

推荐阅读
全部
密码锁设计

小广播

独家专题更多

东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
汇总了TI汽车信息娱乐系统方案、优质音频解决方案、汽车娱乐系统和仪表盘参考设计相关的文档、视频等资源
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2018 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved